Praktijk

De praktijk is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en incidenteel op vrijdag. Ik ben bereikbaar tijdens kantooruren (van 8.00 uur tot 18.00 uur) per mail, sms of telefoon. Het eerste contact met mij vindt plaats via het contactformulier (zie Aanmelden en Contact). Vervolg-contacten gaan via Zorgmail, Zivver-mail, sms of telefoon.

In geval van crisis, dient u – buiten kantooruren – contact op te nemen met uw huisarts.

Tijdens mijn afwezigheid dient u eveneens contact op te nemen met uw huisarts. Tijdens mijn vakantie spreek ik af met de POH GGZ van uw huisarts dat, indien nodig, tussentijds contact/sessies met hem/haar kunnen plaatsvinden. Tevens spreek ik dit af met de behandelend psychiater, indien deze medebehandelaar is. Ook is er een collega klinisch psycholoog (BIG) die indien nodig waarneemt tijdens mijn vakantie. Ten slotte kunnen er afspraken gemaakt worden met overige betrokken ambulante behandelaren.

Indien u niet in staat bent om naar een afspraak te komen, laat u dit tenminste 24 uur van tevoren weten. Bij no show wordt een bedrag van 50 euro in rekening gebracht.

Kwaliteitsstatuut

Iedere ggz-instelling en vrijgevestigde ggz-praktijk is per 1 januari 2017 verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het statuut worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven.

Het kwaliteitsstatuut is een garantie dat de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen.

Kwaliteitsstatuut Pamela Clifford.

Beroepscode

Psychologen en psychotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode. In de beroepscode staan de regels voor de uitvoering van zijn beroep in beschreven. Pamela Clifford werkt aan de hand van de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Privacyverklaring en opt-outregeling

In de Gespecialiseerde GGZ bestaat al langer de verplichting tot vermelding van de diagnose op de factuur, en aanlevering van behandelinformatie aan Dbc-informatiesysteem (DIS). Hier is vanuit het oogpunt van privacybescherming bezwaar tegen aangetekend.

Dit heeft geleid tot de zogenaamde opt-outregeling. De cliënt moet hiervoor een door de NZa opgestelde privacyverklaring ondertekenen bij de behandelend psycholoog of psychotherapeut. Een kopie van deze privacyverklaring stuurt de cliënt naar zijn of haar zorgverzekeraar. Pas daarna kan de psycholoog de declaratie bij de zorgverzekeraar indienen zonder daarop informatie te vermelden die verwijst naar de diagnose.

Dbc- informatiesysteem (DIS)

Ondertekening van de privacyverklaring door de cliënt maakt tevens dat er geen informatie aan het DIS hoeft te worden aangeleverd. Aanvankelijk gold de opt-outregeling alleen voor diagnosegevoelige informatie, maar vanaf 2015 is de regeling uitgebreid tot alle gegevens. Dit betekent dat van patiënten die een privacyverklaring hebben getekend helemaal geen gegevens aan DIS meer mogen worden aangeleverd.

Voorwaarde voor de opt-outregeling is dat de patiënt en de zorgaanbieder gezamenlijk de privacyverklaring van de NZa hebben ondertekend. Dit moet gebeuren voordat de gegevens aan DIS worden aangeleverd.
Klik hier voor de privacyverklaring.

Klachten

Indien er klachten zijn, stel ik het op prijs die van u te vernemen en zal ik daar zo goed mogelijk aandacht aan schenken. 
Wanneer u zich desalniettemin onvoldoende gehoord voelt, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling conform de voorschriften van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

De praktijk is aangesloten bij en gevisiteerd door de LVVP.