Praktijk

Kwaliteitsstatuut

Iedere ggz-instelling en vrijgevestigde ggz-praktijk is per 1 januari 2017 verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het statuut worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven.

Het kwaliteitsstatuut is een garantie dat de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen.

Kwaliteitsstatuut Pamela Clifford.

Beroepscode

Psychologen en psychotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode. In de beroepscode staan de regels voor de uitvoering van zijn beroep in beschreven. Pamela Clifford werkt aan de hand van de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Privacyverklaring en opt-outregeling

In de Gespecialiseerde GGZ bestaat al langer de verplichting tot vermelding van de diagnose op de factuur, en aanlevering van behandelinformatie aan Dbc-informatiesysteem (DIS). Hier is vanuit het oogpunt van privacybescherming bezwaar tegen aangetekend.

Dit heeft geleid tot de zogenaamde opt-outregeling. De cliënt moet hiervoor een door de NZa opgestelde privacyverklaring ondertekenen bij de behandelend psycholoog of psychotherapeut. Een kopie van deze privacyverklaring stuurt de cliënt naar zijn of haar zorgverzekeraar. Pas daarna kan de psycholoog de declaratie bij de zorgverzekeraar indienen zonder daarop informatie te vermelden die verwijst naar de diagnose.

Dbc- informatiesysteem (DIS)

Ondertekening van de privacyverklaring door de cliënt maakt tevens dat er geen informatie aan het DIS hoeft te worden aangeleverd. Aanvankelijk gold de opt-outregeling alleen voor diagnosegevoelige informatie, maar vanaf 2015 is de regeling uitgebreid tot alle gegevens. Dit betekent dat van patiënten die een privacyverklaring hebben getekend helemaal geen gegevens aan DIS meer mogen worden aangeleverd.

Voorwaarde voor de opt-outregeling is dat de patiënt en de zorgaanbieder gezamenlijk de privacyverklaring van de NZa hebben ondertekend. Dit moet gebeuren voordat de gegevens aan DIS worden aangeleverd.
Klik hier voor de privacyverklaring.

Klachten

Indien er klachten zijn, stel ik het op prijs die van u te vernemen en zal ik daar zo goed mogelijk aandacht aan schenken. 
Wanneer u zich desalniettemin onvoldoende gehoord voelt, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling conform de voorschriften van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

De praktijk is aangesloten bij en gevisiteerd door de LVVP.