Behandelingen

Wachttijden

Op dit moment heb ik geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Wanneer er weer ruimte is, zal ik dit op de website vermelden. Verwijzers kunnen wél met mij contact opnemen om te overleggen.

Behandelingen

De praktijk biedt onder meer de volgende behandelingen:

 • Diagnostisch onderzoek
 • Psychoeducatie
 • Individuele psychotherapie
 • (Cognitieve) gedragstherapie
 • Mindfulness therapie
 • EMDR
 • Trauma-gerichte cognitieve gedragstherapie (TG-CGT)
 • Schematherapie
 • MOL (Method of Levels)

Werkwijze

Op grond van de informatie bij de aanmelding wordt beoordeeld of hulp binnen mijn praktijk is geïndiceerd. Bij contra-indicaties wordt een advies voor doorverwijzing gegeven.

Indien binnen de praktijk hulp geboden kan worden is de werkwijze als volgt:
– Onderzoeksfase (intake, psychodiagnostiek): maximaal 4 tot 6 weken. Het onderzoek start pas wanneer over de inhoud en mogelijke consequenties ervan consensus is.

– Adviesfase (behandelplan bespreken en tot overeenstemming komen): 1 tot 2 weken.

 – Behandelfase (individuele – of groepstherapie): uitgangspunt is maximaal een jaar. Uiteraard met de nodige uitloop, indien de situatie daarom vraagt. Om de drie maanden vindt een evaluatie plaats.

Ten slotte geldt dat het stellen van een diagnose belangrijk is en duidelijkheid kan scheppen, maar dat uiteraard niemand samenvalt met zijn of haar diagnose. In het geval van bijvoorbeeld autismespectrumproblematiek en ook in het geval van ADHD zijn bijkomende problemen zoals bovenmatige angst, woede en somberheid vaak de reden van aanmelding. Deze kunnen heel goed transdiagnostisch (diagnose-overstijgend) met therapeutische technieken behandeld worden. Kennis van de diagnose kan dan ingezet worden om – op maat – de juiste accenten te leggen en/of aanpassingen te treffen. Timing van de inzet van specifieke interventies zal steeds tijdens tussentijdse evaluaties besproken worden. Overigens kan men in plaats van denken in termen van psychopathologie ook denken in termen van neurodiversiteit en samen competenties, talenten proberen te ontdekken en ontwikkelen. Uiteindelijk gaat het erom te onderzoeken hoe jij je leven wilt leiden en wat er nodig is om dit voor elkaar te krijgen.

Nota bene: alle consulten zijn ook online mogelijk.

Kosten

De psychologische zorg die wordt geboden valt onder de vergoeding van de basiszorgverzekering. Mijn praktijk heeft contracten met alle belangrijke zorgverzekeraars. Dit zijn:

 • Caresq, DSW, CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, Zilveren Kruis, Coöperatie VGZ, OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA, ASR Ziektekostenverzekeringen, Eno Zorgverzekeraar N.V., Menzis Zorgverzekeraar N.V.
 • Staat uw zorgverzekeraar er niet bij? Neem dan met hen contact op om te informeren of er al dan niet een contract met mij gesloten is.

Belangrijk: de kosten voor een behandeling behoren tot het eigen risico van de zorgverzekering. Aangezien de zorgverzekeraars plafonds hanteren, lopen de vergoedingen per zorgverzekeraar uiteen van 82 tot maximaal 94%. Dit betekent dat er altijd een zogenaamd ‘restbedrag’ overblijft voor de cliënt. Dit bedrag wordt door mij niet gefactureerd aan cliënten met een bijstandsuitkering, Wajong-uitkering, WIA-uitkering, cliënten met een minimum-inkomen en ook niet aan cliënten jonger dan 23 jaar.

Het verplichte eigen risico is in 2021 vastgesteld op €385 per kalenderjaar. In 2023 is dit eveneens €385.

Nota bene: sinds 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel van kracht. De factuur wordt gestuurd kort nadat een sessie (zorgprestatie genaamd) plaats heeft gevonden. Dit is dus niet meer zoals voor 1 januari 2022 het geval was, één keer per jaar. In de factuur staat het aantal minuten directe tijd dat de behandelaar voor u heeft ingepland, de indirecte tijd is in het totaaltarief per sessie verrekend. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen behandelsessies en diagnostieksessies, ook dit ziet u terug op de factuur. Meer informatie over het zorgprestatiemodel is te vinden op: https://www.zorgprestatiemodel.nl of bij uw zorgverzekeraar.

De kosten voor zorg aan kinderen en jeugdigen vanuit mijn praktijk zijn tot 31 december 2023 ondergebracht bij de gemeenten in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland. Mijn praktijk heeft contracten met de gemeente Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Heemskerk, Velsen en Zandvoort.

Indien een cliënt zonder tijdige afmelding – 24 uur van tevoren – niet op zijn/haar afspraak verschijnt dan betaalt hij/zij een bedrag van 50 euro aan de zorgaanbieder.

Nota bene:
Wanneer u klachten heeft over de vergoeding door uw zorgverzekering kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.